Vés al contingut

Informació legal


Aquests són els termes i condicions que regeixen en la contractació telemàtica i abonament de serveis de la FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA BALMES, domiciliada al carrer Perot Rocaguinarda, núm. 17, 08500 Vic, CIF G58020124. La Fundació, que és titular de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, es regeix pel Llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques i per la resta de normes legals i reglamentàries que siguin aplicables així com pels seus Estatuts. Consta inscrita amb el número 150 en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. El domicili de la Fundació és.

Als efectes d’aquests termes i condicions les dades de contacte que poden utilitzar els usuaris dels serveis són: Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, carrer Sagrada Família 7, 08500 Vic, telèfon +34 938 861 222 i adreça electrònica infofc@uvic.cat

Condicions de contractació i pagament

L'import de preinscripció va a compte de la matrícula i no està subjecte a descomptes. Només en cas d’anul·lació del programa o de no ser admès, la UVic-UCC et retornarà l’import de la preinscripció. No obstant es pot exercir el dret de desistiment en els termes que s’indiquen més avall.

La UVic-UCC es reserva el dret d’anul·lar un programa si no s’arriba al mínim d’inscrits i sense que tingui cap altra obligació que retornar les quantitats satisfetes en concepte de matrícula i/o preinscripció. El fet de preinscriure’s a una activitat de formació contínua implica l’acceptació d’aquestes condicions i el compliment de les normatives vigents.

Consulta la Normativa d’estudis propis de la UVic-UCC aprovada pel Consell de Govern de la Universitat.

Dret de desistiment

El dret de desistiment permet anul·lar la preinscripció amb dret a devolució de l'import, sempre que es sol·liciti en els 14 dies naturals després de formalitzar-la.

L’estudiant podrà presentar una instància a la direcció de formació contínua per sol·licitar la devolució de la preinscripció.Si s’exerceix el dret de desistiment de la preinscripció, la Universitat procedirà a la devolució dels imports pagats en el termini màxim de catorze (14) dies naturals a comptar des de la data en què la Universitat rebi la comunicació de la voluntat de desistir de la preinscripció.

Tot i haver exercit el dret de desistiment es pot sol·licitar novament l'activació de la preinscripció, deixant sense efectes el desistiment, sempre que això es faci dins el termini de preinscripció.

Protecció de dades

Aquest document explica la política de protecció de dades de la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya i del Campus Professional Teknós. Es fonamenta en els principis del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades). Assumim plenament l’esperit d’aquest Reglament europeu perquè reforça els drets i dóna més garanties a les persones en relació al tractament de les seves dades, objectiu que coincideix plenament amb la nostra voluntat de millora permanent dels nostres serveis educatius. Resumim a continuació els aspectes fonamentals de la nostra política de protecció de dades.

 • Qui és el responsable del tractament de les dades personals?
 • Quina funció té el Delegat de Protecció de Dades?
 • Amb quines finalitats tractem les dades?
 • Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades?
 • A qui es comuniquen les dades?
 • Quant de temps conservem les dades?
 • Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem?
 • Com es poden exercir o defensar els drets?
 • Polítiques de protecció de dades específiques

El Responsable del tractament de les dades és la Fundació Universitària Balmes, titular de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC), amb domicili al Carrer Perot Rocaguinarda, 17 de Vic (CP 08500), CIF G58020124, telèfon (+34 938 861 222), adreça electrònica dpd@uvic.cat , inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 150.

La Fundació Universitària Balmes participa de les institucions següents que complementen la seva oferta de serveis i funcions:

 • Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS);
 • Kreas
 • Eumo Editorial
 • Eumo DC
 • Creacció.

La Fundació Universitària Balmes tracta també dades, en qualitat de Responsable del Tractament, dels alumnes i docents de la Fundació Universitària del Bages, centre docent integrat a la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya. Així mateix tracta dades d’alumnes i professors de les escoles adscrites següents:

 • BAU
 • ESERP
 • EADA

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la nostra política de protecció de dades, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal i telèfon o directament a l’adreça electrònica dpd@uvic.cat.

Amb quines finalitats tractem les dades?

Tractem les dades personals pensant en tot moment en els drets de les persones i sempre de manera proporcional. Això vol dir que tractem en cada cas les dades adequades, pertinents i limitades al compliment de les finalitats explícites que en van motivar l’obtenció; només les dades necessàries per fer possible la prestació dels serveis educatius que són la nostra missió. En alguns casos es demanen més dades, per exemple per conèixer opinions o valoracions dels nostres serveis. Aleshores les respostes es tracten estadísticament i de forma dissociada de les dades identificatives de la persona que contesta.

La Fundació Universitària Balmes tracta les dades personals principalment per prestar serveis acadèmics i extraacadèmics, per l’enviament de comunicacions relatives a les nostres activitats i serveis i per al desenvolupament de relacions comercials amb els nostres proveïdors. Enumerem seguidament les principals finalitats.

Gestió acadèmica. La Fundació Universitària Balmes registra les dades de les persones que es preinscriuen i posteriorment formalitzen la matrícula, a fi i efecte de deixar-ne constància i, en base a això, prestar els serveis educatius d’ensenyament superior. Les dades aportades i les que resulten de l’activitat acadèmica permeten fer un seguiment i serveixen de base per a l’avaluació. La gestió de l’expedient acadèmic de l’alumne és el tractament de dades més rellevant. Les dades dels alumnes s’utilitzen també amb finalitats de gestió administrativa, per identificar-los com a usuaris dels serveis de la Universitat, fer possible l’accés a aquests serveis, enviar informació del seu interès, tramitar i expedir els títols i, finalment, fer el seguiment de la inserció laboral.

Contacte. Tractem dades per atendre les consultes de les persones que utilitzen els formularis de contacte de la nostra pàgina web. S’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Selecció de personal. Recollim i custodiem els currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres i tractem també dades personals en el desenvolupament dels processos de selecció de personal, amb la finalitat d’analitzar l’adequació del perfil dels candidats en funció dels llocs vacants o de nova creació. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant, en aquest darrer cas, eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

Informació d’activitats i serveis. Amb l’autorització explícita de cada alumne, un cop finalitzats els estudis utilitzem les seves dades de contacte per enviar informació dels nostres serveis i activitats. També amb la seva autorització els fem arribar informació d’activitats o serveis d’altres institucions del nostre grup. Aquestes informacions es fan arribar també a qui, tot i no haver-se matriculat a la Fundació Universitària Balmes, ens ho demana. Gestió de les dades dels nostres proveïdors. Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial, els destinem únicament a aquesta finalitat i en fem l’ús propi d’aquesta classe de relació.

Videovigilància. En l’accés a les nostres instal·lacions s’informa, quan és el cas, de l’existència de càmeres de videovigilància mitjançant els rètol homologats. Les càmeres enregistren imatges només dels punts en els que és justificat per a garantir la seguretat dels béns i de les persones i les imatges s’utilitzen únicament per aquesta finalitat.

Usuaris de la nostra web. El sistema de navegació i el programari que possibilita el funcionament de la nostra web recullen les dades que ordinàriament es generen en l'ús dels protocols d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha entre altres l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona que es connecta al lloc web. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús del lloc web La nostra web utilitza galetes (cookies) que faciliten la navegació i ens proporcionen informació sobre els nostres usuaris i els seus interessos (més informació sobre la política de cookies).

Altres canals d’obtenció de dades. Obtenim també dades per mitjà de relacions presencials i altres canals com la recepció de correus electrònics, el registre dels que es descarreguen la nostra app, la participació en els nostres blogs amb comentaris, la subscripció al blog, o per mitjà dels nostres perfils a les xarxes socials. En tots els casos les dades es destinen només a les finalitats explícites que en justifiquen la recollida i tractament.

A l’apartat anterior hem fet referència a alguns dels orígens de les dades que tractem. En la majoria de casos les dades provenen directament dels interessats, i els obtenim principalment per mitjà dels formularis preparats a l’efecte. N’obtenim també en jornades de portes obertes, en les sessions informatives que efectuem en centres educatius i per mitjà de la participació en fires on presentem la nostra oferta.

En el desenvolupament de la relació amb els alumnes, amb els docent i amb els proveïdors de serveis es generen altres dades que s’incorporen als sistemes de la Fundació Universitària Balmes.

Un volum més limitat de dades pot provenir d’administracions públiques competents en matèria d’ensenyament superior o d’altres institucions acadèmiques.

Els tractaments de dades que portem a terme tenen diferents fonaments legals, segons la naturalesa de cada tractament. Classifiquem els principals tractaments de dades que efectuem seguint les bases legals de l’article 6.1 del Reglament General de Protecció de Dades.

Per a la prestació de serveis educatius. Un cop admesos els nostres alumnes obtenen de la Fundació Universitària Balmes serveis educatius La prestació de serveis a l’alumne constitueix una relació de caràcter contractual, amb obligacions de cada part, el dret de l’alumne a rebre una bona formació i el dret i obligació de la Fundació Universitària Balmes de tractar les seves dades. Aquest tractament té la seva base legal a la Llei orgànica 6/2001, de 23 de desembre, d’universitats, a la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya i a la seva normativa de desenvolupament.

En compliment d’una relació precontractual. És el cas de les dades de persones interessades en l’oferta docent de la Fundació Universitària Balmes. Per altres motius però amb una legitimació similar, tractem les dades de possibles clients o proveïdors amb qui tenim relacions prèvies a la formalització d’una relació contractual. És també el cas del tractament de dades de persones que ens han fet arribar els seus currículum vitae o que participen en processos selectius.

En compliment d'una relació contractual. Cas de les relacions amb els nostres clients i proveïdors i totes les actuacions i usos de les dades que aquestes relacions comercials comporten.

En compliment d'obligacions legals. La prestació del servei d’ensenyament superior determina que haguem de complir diferents normes que comporten tractaments de dades. En aquest sentit, la Fundació Universitària Balmes comunica dades dels seus alumnes a les administracions competents en matèria d’ensenyament superior, per als tràmits de reconeixement i expedició dels títols corresponents als estudis impartits. També és en compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) que comuniquem dades a l’administració tributària. Seria també en compliment d’obligacions legals que comunicaríem dades a òrgans judicials o a cossos i forces de seguretat si ho requerissin.

En base al consentiment. Quan enviem informació de les nostres activitats o serveis utilitzem dades de contacte amb el consentiment explícit de la persona que la rebrà. També és en base al consentiment que obtenim dades de navegació de la persona que visita la nostra web, consentiment que pot revocar en qualsevol moment desinstal·lant les cookies.

Per interès legítim. Les imatges que obtenim amb les càmeres de videovigilància es tracten per l’interès legítim de la nostra institució de preservar els seus béns i instal·lacions. El nostre interès legítim justifica també el tractament de les dades que obtenim dels formularis de contacte, així com les de les persones que es registren per fer comentaris als blogs o s’instal·len la nostra app.

Com a criteri general únicament comuniquem dades en compliments d’obligacions legals. En els apartats precedents hem explicat les comunicacions de dades dels nostres alumnes, necessàries per fer possible la prestació dels serveis educatius, i dels nostres clients i proveïdors, en el desenvolupament de les relacions econòmiques i comercials. Les dades de contacte dels alumnes poden ser comunicades a altres institucions del nostre grup sempre que l’alumne ho hagi autoritzat.

S’efectuen transferències de dades fora de l’àmbit de la Unió Europea (transferència internacional) per a la gestió de la mobilitat internacional dels alumnes i per respondre a ofertes de treball d’empreses no europees. En tots dos casos el tractament es fonamenta en el consentiment de l’alumne.

En un altres sentit, per a determinades tasques obtenim els serveis d’empreses o persones que ens aporten la seva experiència i especialització, les quals en algunes ocasions han d’accedir a dades personals. En els termes del Reglament General de Protecció de Dades no es tracta pròpiament d’una cessió de dades sinó d’un encàrrec de tractament. Únicament es contracten serveis d’empreses que garanteixen el compliment d’aquesta normativa. En el moment de la contractació es formalitzen les seves obligacions de confidencialitat i es fa un seguiment de la seva actuació. Pot ser el cas de serveis d’allotjament de dades en servidors, de serveis de suport informàtic o d’assessories jurídiques, comptables o fiscals. Es pot obtenir informació detallada de la identitat d’aquestes empreses adreçant-se a dpd@uvic.cat.

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors. Incideix en la seva conservació principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de la Fundació Universitària Balmes, i per atendre qualsevol requeriment de les administracions públiques o òrgans judicials.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria. La normativa reguladora de les fundacions especifica que algunes dades de naturalesa comptable es conservaran deu anys (compliment de la Llei 10/2010, de 28 de abril).

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona no revoca aquest consentiment.

Finalment, en el cas de les imatges obtingudes per les càmeres de videovigilància, es conserven com a màxim durant un mes, si bé en el cas d’incidents que ho justifiquin es conserven el temps necessari per facilitar les actuacions dels cossos i forces de seguretat o dels òrgans judicials.

La normativa reguladora de la conservació de la documentació pública, i els dictàmens de les comissions qualificadores, són un referent determinant en el moment de decidir la conservació o eliminació de les dades vinculades a l’exercici de serveis d’interès públic.

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i dels principals aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

A demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d'ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l'exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atenem immediatament les peticions de no seguir rebent informació de les nostres activitats i serveis, quan aquests enviaments es fonamentaven únicament en el consentiment de la persona que n’és receptora.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a la Fundació Universitària Balmes a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@uvic.cat.

Les cookies o galetes són uns petits arxius de text que s’instal·len als equips des dels quals s’accedeix al nostre lloc web. Poden guardar la identificació de l’usuari que visita el web i els llocs pels quals navega. Quan l’usuari (tu, en aquest cas) ens torna a visitar, es llegeixen les cookies per identificar-lo i restablir les seves preferències i configuració de navegació. Si un usuari no autoritza l’ús de les cookies, alguns serveis o funcionalitats del lloc web podrien no estar disponibles.

Volem que aquest lloc ofereixi un bon servei i que sigui fàcil d’utilitzar. En aquest sentit utilitzem cookies de Google Analytics. Això ens permet:

Analitzar estadísticament la informació a què accedeixen els usuaris del nostre lloc. Les dades recopilades poden incloure l’activitat del navegador de l’usuari quan ens visita, la ruta que segueixen els usuaris en el nostre lloc, informació del proveïdor de serveis d’Internet del visitant, el nombre de vegades que els usuaris accedeixen al lloc i el comportament dels usuaris al nostre lloc (pàgines que ha visitat, formularis que s’han completat i similars).

Identificar els usuaris que ens visiten des de la invitació d’un lloc web associat o d’un enllaç patrocinat.

Pots obtenir més informació sobre Google Analytics a www.google.com/analytics/. Per controlar la recopilació de dades amb finalitats analítiques per part de Google Analytics, pots anar a https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Pots revocar el consentiment a la utilització de cookies eliminant-les per mitjà de les opcions que t’ofereix el teu navegador.

Si desitges obtenir informació addicional sobre l’activitat de les empreses de publicitat a Internet i sobre com eliminar les teves dades dels registres d’aquestes empreses, et recomanem la visita de www.networkadvertising.org.

Pots configurar el teu navegador per tal que t’informi prèviament de la possible instal·lació de cookies. També podràs optar per tal que se suprimeixin automàticament un cop es tanqui el navegador, equip o dispositiu. Pots trobar informació sobre com fer-ho a:

 • Per a Firefox
 • Per a Chrome
 • Per a Internet Explorer
 • Per a Safari
 • Per a Safari per a iOS
 • Per a Opera